Strateegia

Missioon ja visioon

Algul kaalusime kõike, mida oleks meie arvates vaja praegu rahvuste suhetes valitseva olukorra muutmiseks teha, ning selle põhjal valisime enda jaoks välja kolm tegevussuunda:

1 suund

Missioon: Ühistegevuse kaudu vastastikuse mõistmise, sidemete ja koostöö arendamine Eestis elavate eri rahvuste esindajate vahel

Visioon: Eestis on arvestatav rühm eri rahvuste esindajaid, kes pidevalt omavahel suhtlevad ja koostööd teevad

Selleks me:

 • otsime suhtlemiseks ja koostööks valmis inimesi, tutvustame neid omavahel ja toetame nende ühistegevust;
 • loome eri rahvuste esindajaid ühendavaid suhtlus- ja koostöövõrgustikke ning toetame juba olemasolevaid;
 • aitame kaasa eelpool loetletut soodustavate tingimusete loomisele;
 • populariseerime eri rahvuste esindajate ühistegevust;

2 suund

Missioon: Eestis elavate eri rahvuste esindajate vahelist suhtlemist segavate hoiakute ja eelarvamuste muutmine

Visioon: Suurem osa eesti ühiskonnast on vaba eelarvamustest, mis segavad teiste rahvuste ja kultuuride esindajatega suhtlemist

Selleks me:

 • õpime tundma ühiskonnas esinevaid hoiakuid ja eelarvamusi ning monitoorime nende teket ja levikut;
 • tegeleme ühiskonnas levinud konkreetsete hoiakute ja eelarvamuste muutmisega;
 • teeme koostööd ühiskonnale laiemat mõju avaldavate üksikisikute ja organisatsioonidega, selleks et nad ei tekitaks uusi eelarvamusi ja stereotüüpe ega levitaks juba olemasolevaid;
 • teavitame ühiskonda tegelikust olukorrast;
 • soodustame eri rahvuste esindajate ühistegevuse positiivsete näidete teatavakssaamist ühiskonnas ja aitame kaasa seesuguste näidete tekkimist;
 • korraldame üritusi ja osaleme üritustel, mis on ellu kutsutud eri rahvuste esindajatele ühiste väärtuste leidmiseks, samuti soodustame nende levikut avalikkuses;

3 suund

Missioon: Eestis elavate eri rahvuste esindajate vahelist koostööd soodustava kodanikuaktiivsuse arendamine

Visioon: Kodanikuühiskond Eestis on arenenud ega jagune rahvuslike tunnuste järgi

Selleks me:

 • tegeleme kodaniuaktiivsuse tõstmisega ja parendamisega, pöörates erilist tähelepanu ühiskonnaliikmetele, kelle kodanikuaktiivsus on pärsitud vähese riigikeele oskuse tõttu, ja nende kaasatusele kodanikuühiskonna ellu;
 • aitame kaasa seda soodustavate tingimuste loomisele ühiskonnas;
 • populariseerime kodanikuaktiivsust ja oleme ise ühendusena selle heaks näiteks;

Eelpool loetletud eesmärkide saavutamiseks me ühtlasi:

 • õpime ise tundma temaatikat, millega töötame, ning selles valdkonnas toimuvaid protsesse, samuti aitame kaasa nende uurimisele;
 • teeme koostööd kõigiga ja soodustame koostööd kõigi vahel, kes töötavad samade ülesannete lahendamisega, millega tegeleme ka meie;
 • toetame oskuste ja teadmistega neid, kes töötavad meie omadega sarnaste eesmärkide saavutamise heaks ja maksame rahaliste vahendite olemasolul sihtrühma kuuluvatele isikutele või organisatsioonidele stipendiume, kui see on vajalik meie põhikirjaliste eesmärkide täitmiseks;
 • korraldame koolitusi;

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *